Cyprinidae  (Rafinesque, 1815)
Classe : Actinopterygii
Ordre : Cypriniformes
Espèces en base de données
Acanthorhodeus
Acantopsis
Acapoeta
Alburnoides
Alburnus
Anematichthys
Balantiocheilos
Ballerus
Barbodes
Barboides
Barbonymus
Barbus
Barilius
Blicca
Boraras
Brevibora
Carassius
Celestichthys
Chondrostoma
Chrosomus
Crossocheilus
Ctenopharyngodon
Cyclocheilichthys
Cyprinella
Cyprinus
Danio
Danionella
Dawkinsia
Desmopuntius
Devario
Dionda
Discherodontus
Eirmotus
Enteromius
Epalzeorhynchos
Esomus
Garra
Gobio
Haludaria
Hypophthalmichthys
Hypselobarbus
Labeo
Labeobarbus
Labiobarbus
Laubuca
Laubuka
Leptobarbus
Leuciscus
Microdevario
Microrasbora
Mystacoleucus
Neolissochilus
Notropis
Oliotius
Opsariichthys
Opsarius
Oreichthys
Osteochilus
Paedocypris
Pethia
Phoxinus
Pimephales
Poropuntius
Pseudorasbora
Pteronotropis
Puntigrus
Puntius
Qianlabeo
Rasbora
Rasbosoma
Rhodeus
Rutilus
Sarcocheilichthys
Sawbwa
Scardinius
Sinorhodeus
Striuntius
Sundadanio
Systomus
Tanakia
Tinca
Trigonopoma
Trigonostigma